obsah košíka
0
0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Majstrujeme s.r.o.


1.   1. Obchodný vzťah

      1.1 Obchodná spoločnosť Majstrujeme s.r.o., Germánska 2208/17, 927 05 Šaľa, IČO: 47 916 826, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38819/T (ďalej len „spoločnosť“)  vstupuje do obchodného vzťahu iba s  fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami (tzv. Business to Business - B2B vzťah).

1.   1.2 Klientov - fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby registruje spoločnosť vo svojom informačnom systéme.

1.   1.3 Spoločnosť eviduje údaje klientov v rozsahu obchodný názov alebo meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu, prípadné ďalšie nevyhnutné informácie potrebné pre riadne plnenie zákonných alebo zmluvných povinností spoločnosti.

1.   1.4  Ak spoločnosť eviduje osobné údaje, postupuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č.  18/2018 Z.z. a inými príslušnými predpismi. Osobné údaje spoločnosť poskytuje tretím osobám iba zákonným spôsobom a výlučne pre účely riadneho plnenia obchodného vzťahu (napr. údaje pre kuriérov doručujúcich tovar).

1.   1.5  Registrovaný klient môže nakupovať tovar prostredníctvom e-shopu alebo obchodných zástupcov spoločnosti. Klient, ktorý pri registrácii uvedie svoje IČO, sa považuje pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok za veľkoobchodného zákazníka. Maloobchodným zákazníkom je taký klient, ktorý sa nepovažuje za veľkoobchodného zákazníka.


1.      2. Objednávka

1.   2.1   Predmetom objednávky môže byť akýkoľvek tovar uvedený v aktuálnej ponuke spoločnosti za predpokladu jeho dostupnosti na sklade spoločnosti.

1.   2.2   Spôsoby objednávania:

-        osobne prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti;

-        emailom  doručeným obchodnému zástupcovi pre príslušný región

-        prostredníctvom e-shopu: eshop.majstrujeme.eu (registrovaní užívatelia).

1.   2.3   Zaslaním záväznej objednávky klient potvrdzuje svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.   2.4   Minimálna celková cena objednaného tovaru:

2.4.1        Veľkoobchoný nákup (t.j. nákup realizovaný veľkoobchodným zákazníkom): min. 100,- EUR bez DPH,

2.4.2        Maloobchodný nákup (t.j. nákup realizovaný maloobchodným zákazníkom: min. 1,- EUR s DPH.

1.   2.5   Storno objednávky môže vykonať klient iba písomne a v deň zaslania objednávky a rovnakým spôsobom ako objednávku vykonal.

1.   2.6   Objednávka sa stáva záväznou doručením potvrdzujúceho emailu alebo odovzdaním tovaru na prepravu. Spoločnosť je tiež oprávnená bez udania dôvodu odmietnuť objednávku alebo jej časť. Spoločnosť je zároveň osobitne oprávnená odmietnuť objednávku v prípade nemožnosti zabezpečiť klientom požadovaný tovar alebo množstvo.


1.      3. Dodacia lehota

1.   3.1   Objednávky doručené do 10:00 hodiny pracovného dňa spravidla spoločnosť odosiela v daný pracovný deň.

1.   3.2   Objednávky doručené po 10:00 hodine pracovného dňa spravidla spoločnosť odosiela v nasledujúci pracovný deň.

1.   3.3   Obvyklá dodacia lehota je 48 hodín.

1.   3.4   Ak nie sú všetky objednané  položky skladom, spoločnosť komunikuje s klientom a dohodne náhradnú dodaciu lehotu alebo dohodne rozdelenie zásielky a náklady s tým spojené.

 

2.      4. Dodacie podmienky

2.   4.1   Spoločnosť doručuje tovar obvykle prostredníctvom tretej osoby – kuriéra.

2.   4.2   Na základe dohovoru vopred si môže klient vyzdvihnúť tovar aj osobne priamo v sklade spoločnosti alebo si ho nechá doručiť obchodným zástupcom spoločnosti.

2.   4.3   Dopravné náklady a balné znáša klient. Pri objednávke tovaru v hodnote:

4.3.1        nad 150,- EUR bez DPH je doprava a balné zdarma (veľkoobchodný zákazník),

4.3.2        nad 79,- EUR s DPH je doprava a balné zdarma (maloobchodný zákazník).

2.   4.4   Dopravné náklady a náklady na balné sú:

4.4.1        veľkoobchodný zákazník:

                    - balík : 6,- EUR bez DPH,

                    - polovičná europaleta : 9,- EUR bez DPH.

4.4.2        maloobchodný zákazník: 6,90 EUR s DPH.

2.   4.5   Pri veľkorozmerných produktoch sa k doprave účtuje príplatok (príp. pri doprave do zahraničia), o ktorom bude zákazník vopred informovaný.

4.6   Platba za tovar - poplatky:

4.6.1        Vopred bankovým prevodom na účet : bez poplatku ( Tatra banka a.s., IBAN: SK7311000000002946056127 ),

4.6.2        Dobierka : príplatok 1,- EUR s DPH.

4.7   V prípade neodôvodneného neprevzatia doručovaného tovaru má spoločnosť práva účtovať klientovi všetky náklady spojené s dopravou a balením.

3.      5. Záverečné ustanovenia

3.   5.1   Právne vzťahy pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou a klientami sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.


v Šali, dňa 01.01.2021